POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

A.- Informació per a l’Usuari

 

GESTIÓ I SERVEIS TRADE CENTER SA (d’ara endavant GISTC) informa els usuaris del lloc web sobre la seva política pel que fa al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que es puguin obtenir per mitjà de la navegació a través del seu lloc web. Aquesta web no recull dades personals dels usuaris si aquests no emplenen el formulari corresponent i no accepten la política de protecció de dades de manera expressa, deixant de banda les galetes que es puguin recopilar i que es poden comprovar a la “Política de cookies”.

GISTC és el responsable del tractament de les dades personals de l'usuari i us informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb les disposicions de les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals.

S'informa que, d’acord amb aquesta normativa, es garanteix a l'interessat l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que l’afecten. Per exercir aquests drets, s’haurà d’adreçar per escrit a la següent adreça electrònica: . El titular de les dades queda informat i consent la comunicació i tractament de les seves dades personals, en les condicions de seguretat i secret professional oportunes, durant el període que calgui per a la finalitat amb la qual s'obtenen, es tracten i se cedeixen les dades esmentades i en les condicions exposades a continuació.

 

B.- Informació del tractament

 

D'acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades de la UE, l'usuari ha de rebre informació puntual i concreta, per part del responsable del tractament de les dades, sobre com les utilitzarà i amb quina finalitat. Per complir amb aquestes disposicions, s'ofereix la informació següent:

 

1. Informació bàsica en matèria de protecció de dades personals

 

1.1.- Responsable: GESTIÓ I SERVEIS TRADE CENTER SA (GISTC)

1.2.- Finalitats:

a) En cas d'haver contractat una prestació de serveis amb GISTC, els tractaments necessaris per a la correcta prestació de serveis. Les dades es conservaran durant X anys després de la finalització de la prestació de serveis.

b) En cas de contactar amb GISTC, donar resposta a la consulta plantejada pel client. Les dades seran eliminades un cop s'hagi complert amb la finalitat

c) En cas de consentir de forma expressa o subscriure a la newsletter, informar-li periòdicament de les ofertes, promocions, concursos i serveis de la societat GISTC. Les seves dades es conservaran fins que no es cancel·li la subscripció, sempre que no es tracten per a una altra de les finalitats aquí indicades, en aquest cas prevaldrà la superior.

1.3.- Legitimació:

a) En cas d'haver contractat una prestació de serveis amb GISTC, el tractament de les seves dades es troba legitimat per la relació existent entre vostè i GISTC

b) En cas de contactar amb GISTC per obtenir informació, GISTC el tractament de les seves dades es troba legitimat pel seu consentiment exprés

c) En cas de subscriure a la newsletter de GISTC, el tractament de les seves dades es troba legitimat pel seu consentiment exprés

1.4.- Destinataris: Les dades no són objecte de cessió a tercers

1.5.- Drets: L’interessat està emparat pels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació, tal com es detalla en la informació addicional.

A continuació, es detalla la informació esmentada

2. Informació addicional en matèria de protecció de dades de caràcter personal

 

2.1.- Responsable del tractament

Identitat: GESTIÓ I SERVEIS TRADE CENTER SA

CIF: A-61710687

Adreça postal: Moll de Barcelona s/n Edificio Este, 1a planta, 08039 Barcelona

Correu electrònic:

2.2.- Finalitat del tractament

A GESTIO I SERVEIS TRADE CENTER SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb l’objectiu de:

a) En cas d'haver contractat una prestació de serveis amb GISTC, les seves dades seran tractades per prestar adequadament els serveis contractats. Les dades es conservaran durant X anys després de la finalització de la prestació de serveis.

b) En cas d'haver contactat amb GISTC mitjançant el formulari de contacte, les seves dades seran tractades per donar resposta al seu missatge. Les seves dades seran eliminades un cop s'hagi complert amb la finalitat.

c) En cas d'haver-se subscrit vostè a la Newsletter de GISTC, les seves dades seran tractades per informar periòdicament de les ofertes, promocions, concursos i serveis de la societat GISTC. Les seves dades es conservaran fins que no es cancel·li la subscripció.

En el cas que les dades es tractin per a més d'una finalitat, el termini de conservació dels mateixos serà el superior.

2.3.- Legitimació del tractament

En cas d'haver contractat una prestació de serveis amb GISTC, el tractament de les seves dades es troba legitimat per la relació existent entre vostè i GISTC, sent el tractament necessari per a la correcta prestació del servei.

En cas que vostè hagi contactat amb GISTC per obtenir informació, GISTC es troba legitimat per tractar les seves dades en haver expressat vostè el seu consentiment exprés per a això, sent el tractament de les mateixes necessari per respondre a la seva petició.

En cas que vostè s'hagi subscrit a la newsletter de GISTC, el tractament de les seves dades es troba legitimat per la seva consentiment exprés a la política de privacitat aplicable a aquesta subscripció

2.4.- Destinataris de cessions o transferències:

Les seves dades no seran objecte de cap cessió.

2.5.- Drets de les persones interessades:

Qualsevol persona interessada té dret a obtenir una confirmació sobre si GESTIÓ I SERVEIS TRADE CENTER SA està tractant o no dades personals que l’afectin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, i també a sol·licitar la rectificació de dades inexactes, o si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat amb la qual es van obtenir. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en qualsevol moment, oposar-se al seu tractament.

Per exercir els drets reconeguts, l’interessat podrà utilitzar l’adreça de correu electrònic o l’adreça postal que es menciona en el primer paràgraf.

Finalment, si no ha quedat satisfet en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar una reclamació a l’autoritat nacional de control, que en aquest cas és L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.

 

C.- Mesures de seguretat :

 

Conformement a les disposicions de les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el prestador compleix totes les obligacions establertes per al tractament de les dades personals de les quals n’és responsable. Les tracta de manera lícita, lleial i transparent pel que fa a l’interessat, i de manera adequada, pertinent i limitada a les necessitats pel que fa a les finalitats amb les quals es tracten.

El prestador garanteix que ha posat en pràctica les polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix l’RGDP i la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir els seus drets.